Co należy wiedzieć o kodach GTU?

Z dniem 1 października 2020 roku pojawił się w prawie nowy obowiązek dla przedsiębiorców, w postaci umieszczania na fakturach VAT symbolu GTU oznaczającego grupę towarów i usług, których zdaniem Ministerstwa Finansów obrót gospodarczy jest szczególnie narażony na nadużycia. Dla wielu przedsiębiorców jest to nowość, która budzi wiele pytań i wątpliwości, dlatego poniżej podajemy podstawowe informacje na temat umieszczania kodów GTU na fakturach.

Nowa deklaracja JPK_VAT

Umieszczanie kodów GTU na fakturach VAT wiąże się z wprowadzeniem z dniem 1 października 2020 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, obowiązku składania nowej deklaracji podatkowej JPK_VAT zastępującej składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K.

W zamierzeniu, nowe przepisy mają ułatwić przedsiębiorcom składanie comiesięcznych deklaracji, przyspieszyć cały proces oraz ograniczyć liczbę składanych dokumentów. Nową deklarację można od tej pory złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy wszystkich przedsiębiorców, a więc zarówno mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, jak i tych największych.

Czym są kody GTU?

Kody GTU służą do oznaczania na fakturze rodzajów towarów i usług dostarczonych lub wykonanych przez przedsiębiorcę. Obowiązek umieszczania ich na fakturze wiąże się z wprowadzeniem wyżej opisanej nowej deklaracji JPK_VAT. Należy je podawać zarówno w przypadku transakcji opodatkowanych zwolnionych, takich, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, jak i opodatkowanych stawką 0%.

Nie dotyczą one natomiast zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy, jak również zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami.

Co ważne, sam kod GTU nie musi być widoczny na wystawianych fakturach, ma być jednak podany w wystawianej comiesięcznej deklaracji. Powinien być opisany w jednym konkretnym polu w danej fakturze. Jeżeli na fakturze widnieje więcej pozycji objętych kodem GTU, należy wymienić wszystkie symbole transakcji. Dany kod wystarczy wpisać raz – zbiorczo dla wszystkich transakcji tego samego rodzaju. Jeżeli zaś faktura nie zawiera żadnych pozycji objętych którymkolwiek z kodów, pole GTU pozostawia się puste.

Inne elementy faktury oraz zasady jej wystawiania pozostają bez zmian.

Wykaz kodów GTU

Zgodnie z rozporządzeniem nowe kody GTU opisują następujące transakcje:

1) dostawy:

 • napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – GTU_01;
 • benzyn lotniczych, benzyn silnikowych z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gazu płynnego, olejów napędowych, olejów opałowych, paliw typu benzyny do silników odrzutowych, paliw typu nafty do silników odrzutowych, pozostałych olejów napędowych, paliw i biopaliw ciekłych – GTU_02;
 • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – GTU_03;
 • wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – GTU_04;
 • odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług – GTU_05;
 • urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług – GTU_06;
 • pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10 – GTU_07;
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług – GTU_08;
 • leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – GTU_09;
 • budynków, budowli i gruntów – GTU_10;

 

2) świadczenia usług:

 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, GTU_11;
 • charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – GTU_12;
 • transportowych i gospodarki magazynowej – GTU_13;

Pozostałe wpisy

Umowa barterowa a podatek VAT

Umowa barterowa (barter, wymiana barterowa) jest jedną z najstarszych form wykorzystywanych w stosunkach biznesowych – pozwala na bezgotówkową wymianę określonych towarów i usług, w czym

Czytaj »