Co można odliczyć od podatku i dochodu?

Dla większości z nas początek nowego roku kojarzy się z rozliczeniami z tytułu podatku dochodowego. Przepisy przewidują szereg ulg umożliwiających odliczenie określonych sum od kwot podatku czy osiągniętego dochodu.

Odliczenia od podatku i odliczenia od dochodu

Dokonując odliczeń w zeznaniu rocznym jesteśmy uprawnieni do skorzystania z dwóch grup ulg podatkowych:

  1. odliczanych od podatku,
  2. odliczanych od dochodu.

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko, inaczej prorodzinna, to jedna z najpopularniejszych wśród podatników ulg odliczanych od samego podatku. Przysługuje osobom, które w danym roku podatkowym wychowywały dziecko (poprzez bycie rodzicem, rodziną zastępczą lub opiekunem prawnym).

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego. Ulga nie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński lub na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

Z ulgi mogą skorzystać osoby, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekroczył 112.000 złotych.

Odliczenia ulgi dokonuje się w rocznym zeznaniu PIT-36 i PIT-37 oraz w załączniku PIT/O, w którym podaje się numery PESEL dzieci.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne i dotyczy zarówno osób niepełnosprawnych, jak i tych, które mają osoby niepełnosprawne na utrzymaniu.

Istnieją dwa rodzaje wydatków, które podatnik może odliczyć w zeznaniu, tj.:

  1. limitowane (np. adaptacja mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej),
  2. nielimitowane (np. utrzymanie psa asystującego).

 

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, należy spełnić kilka warunków, w tym w szczególności ponieść wydatki kwalifikujące do skorzystania z ulgi, o ile nie zostały one pokryte (dofinansowane) przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podobne instytucje. 

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych to nowość w polskim prawie podatkowym. Obowiązuje od niedawna i polegaja na zwolnieniu z podatku. Mogą z niej korzystać osoby do 26. roku życia, które osiągają przychody z pracy (umowy o pracę, umowy zlecenia) nie przekraczające kwoty 85 528 złotych. 

Zwolnieniu z podatku nie będą podlegać zatem umowy o dzieło, umowy o staż czy zasiłki. 

Limit 85 528 złotych przysługuje odrębnie podatnikowi oraz jego małżonkowi, niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem). 

Ulga termomodernizacyjna

Korzystną ulgą odliczaną od dochodu jest ulga termomodernizacyjna przysługująca podatnikom, którzy ponieśli wydatki na podjęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym ich własność (współwłasność). 

Przykładem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest w szczególności całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne czy wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach stanowiących własność (współwłasność) podatnika.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna to rozwiązanie korzystne dla osób pracujących za granicą, których obowiązkiem jest wykazanie zagranicznych przychodów w deklaracji PIT-37 i załączniku PIT/ZG. 

Przy odliczaniu zagranicznych podatków, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, stosuje się jedno z dwóch możliwych rozwiązań: mniej korzystna metoda kredytu podatkowego (odliczanie proporcjonalne, przy którym można zastosować jeszcze ulgę abolicyjną) i metoda zwolnienia z progresją.

Kwotę ulgi wskazuje się w załączniku PIT/O. 

Ulga od darowizn na cele związane z COVID-19

Tegoroczna sytuacja epidemiologiczna doprowadziła również do umożliwienia odliczenia od podatku darowizn przekazanych od 1 stycznia 2020 roku na cele związane z COVID-19 przekazane na rzecz:

  1. konkretnych, wpisanych do wykazu prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, podmiotów leczniczych,
  2. Agencji Rezerw Materiałowych, 
  3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
  4. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
  5. noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

Ulga dla krwiodawców

Ważną ulgą podatkową jest możliwość odliczenia darowizny krwi i innych jej składników. Kwotę ulgi stanowi iloczyn kwoty rekompensaty określonej właściwymi przepisami i ilość litrów oddanej krwi lub jej składników (tytułem przykładu, za 1 litr oddanej krwi przysługuje 130 złotych odliczenia). Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.

Dokumentem, jakim należy dysponować w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tego rodzaju ulgi, jest zaświadczenie z jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi. 

Inne ulgi podatkowe

Rozliczenia podatkowe to prawdziwy labirynt przepisów, warunków do spełnienia i niezbędnych dokumentów. Poza wymienionymi ulgami, można skorzystać również z odliczenia darowizn przekazanych na rzecz kościoła, darowizn na cele edukacyjne, składek zdrowotnych, ulgi internetowej i wielu innych.

Należy pamiętać, że chcąc skorzystać z określonej ulgi, warto gromadzić dokumenty, które mogą okazać się niezbędne do wykazania, że dana ulga faktycznie w naszej sprawie przysługuje. 

Złożoność przepisów dotyczących różnego rodzaju ulg, zwolnień i odliczeń powoduje, że łatwo popełnić błąd lub po prostu pogubić się w natłoku regulacji, dlatego też, w razie wątpliwości, warto skontaktować się z biurem rachunkowym, które dokładnie przeanalizuje posiadane dokumenty i okoliczności sprawy pod kątem odliczeń w zeznaniu rocznym. 

Pozostałe wpisy

Umowa barterowa a podatek VAT

Umowa barterowa (barter, wymiana barterowa) jest jedną z najstarszych form wykorzystywanych w stosunkach biznesowych – pozwala na bezgotówkową wymianę określonych towarów i usług, w czym

Czytaj »